TÜV SÜD: Dodavatelé pohonných hmot musí do 15. března podat zprávu o emisích skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot.

Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 6.3.2014 | Zemědělství, ekologie

Praha (Pressweb) - 6. března 2014: Dodavatelé pohonných hmot jsou povinni postupně snižovat emise skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot. Za tímto účelem musí každoročně do 15. března zpracovávat zprávu o emisích za předchozí kalendářní rok, která podléhá ověření nezávislou autorizovanou osobou. Prvním milníkem je dosažení úspory o 2 % do 31. 12. 2014 v porovnání s emisemi referenční fosilní pohonné hmoty. Při nedosažení požadované úspory hrozí pokuta za správní delikt až 10 milionů korun.

Dodavatelé pohonných hmot se v tomto roce musí potýkat s novou legislativní povinností vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., která jim ukládá každoročně zpracovat zprávu o emisích skleníkových plynů z dodaných pohonných. Ověřenou zprávu musí zaslat na Ministerstvo životního prostředí a příslušný celní úřad nejpozději do 15. března kalendářního roku. Povinnými osobami jsou v tomto případě osoby uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo osoby, které dodávají na daňové území České republiky pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie.

„Dodavatelé pohonných hmot zpracovávají v tomto roce zprávu za rok 2013, na který se ještě nevztahuje povinnost dosažení požadované úspory 2 % oproti referenční fosilní pohonné hmotě. Tato povinnost vyvstane až za rok 2014. Při nesplnění požadované úspory se dodavatel pohonných hmot vystavuje riziku pokuty za správní delikt až do výše 10 milionů korun. Přestože za rok 2013 není nutné dosáhnout požadované úspory, jsou dodavatelé povinni zprávu o emisích zpracovat a ověřenou zaslat na příslušné správní orgány. V opačném případě se opět vystavují riziku správního deliktu.“, uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí oblasti životní prostředí společnosti TÜV SÜD Czech, která je osobou autorizovanou k ověřování zpráv o emisích z dodaných pohonných hmot.

Požadavek na úspory se bude postupně zvyšovat, kdy za rok 2017 je požadavek na úspory ve výši 4 % a v roce 2020 ve výši 6 %. Úspor emisí skleníkových plynů je možné dosáhnout obsahem biosložky v pohonné hmotě nebo uvolněním čistého biopaliva. Biopaliva přitom mohou vykazovat různé hodnoty emisí skleníkových plynů v závislosti na druhu vstupní suroviny a způsobu výroby. Biopaliva vyrobená z odpadů a zbytků vykazují nejnižší hodnoty emisí skleníkových plynů. Do úspor se přitom mohou započítat pouze biopaliva, která splňují tzv. kritéria udržitelnosti.

Témata: dodavatelé pohonných hmot, pohonné hmoty, TÜV SÜD

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

TÜV SÜD Czech

Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Kontaktní osoba: Štefánia Recskyová
PR & Marketing Manager
stefania.recskyova@tuv-sud.cz
+ 420 239 046 807
Obrázek uživatele TÜV SÜD
Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání ve všech odvětvích průmyslu a služeb.
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Česká republika
info@tuv-sud.cz
Tel: +420 239 046 800