Jsme velmi rádi, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana dat je velmi důležitá pro řízení společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. Použití internetových stránek společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. je možné bez jakýchkoliv údajů o osobních údajích; Pokud však subjekt údajů chce prostřednictvím našich webových stránek používat speciální podnikové služby, může být nutné zpracovávat osobní údaje. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje právní základ pro zpracování vyhledávání, obecně získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) av souladu se specifickou ochranou údajů jednotlivých zemí předpisy vztahující se na společnost Medialink Communications Consult s.r.o. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů chce náš podnik informovat širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc informovány, čímž mají nárok.

Jako správce společnost Medialink Communications Consult s.r.o. provedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetový přenos dat však může mít v zásadě bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana nemusí být zaručena. Z tohoto důvodu může každý subjekt údajů svobodně předávat osobní údaje prostřednictvím alternativních prostředků, např. Telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. vychází z evropského zákonodárce pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost, stejně jako pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to ujistili, nejprve bychom chtěli vysvětlit použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) Osobní údaje

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, která identifikuje přímo nebo nepřímo zejména odkazem na identifikátor jako jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo více nebo více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitou této fyzické osoby.

 • b) Subjekt údajů

  Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

 • c) Zpracování

  Zpracování nebo nastavení osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky či nikoli, jako je shromažďování, záznam, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, používání, zveřejnění prostřednictvím přenosu, šíření nebo jinak zpřístupnění, zarovnání nebo kombinace, omezení, vymazání nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

 • e) profilování

  Osobnost v práci, ekonomická situace, zdraví, osobní preference , zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo pohyby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez dodatečných informací poskytnutých že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Řidič nebo kontrolor odpovědný za zpracování

  Řídícím pracovníkem nebo kontrolním pracovníkem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo spolu s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; Právo Unie nebo členského státu, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování.

 • h) Procesor

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt.

 • i) Příjemce

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje zveřejněny, ať již třetí strany nebo ne. Veřejné orgány však mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu se nepovažují za příjemce; Zpracování těchto údajů musí být provedeno v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.

 • j) třetí strana

  Třetí osoba je fyzická osoba, veřejný orgán, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby pod přímým oprávněním správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 • k) Souhlas

  Výslovně souhlasným postupem souhlasí s zpracováním osobních údajů, které se ho týkají ,

2. Jméno a adresa správce

Kontrolou pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) v členských státech Evropské unie a dalšími ustanoveními týkajícími se ochrany údajů je:

Medialink Communications Consult s.r.o.

Hybernská 1012/30

110 00 Praha 1 

Czechia

Telefon: +420 605 512356

E-mail: info@pressweb.cz

Webové stránky: www.pressweb.cz

3. Cookies

Internetové stránky společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči. To umožnilo navštívit internetové stránky a servery k odlišení. Konkrétní internetový prohlížeč lze použít a identifikovat pomocí jedinečného ID.

Prostřednictvím souborů cookie může společnost Medialink Communications Consult s.r.o. poskytnout uživatelům tohoto webu více uživatelsky přívětivých služeb, které by bez nastavení cookie nebyly možné.

Pomocí cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách použity s našimi soubory cookie. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Webové stránky jsou přístupné prostřednictvím webové stránky, a proto jsou uloženy v uživatelském počítačovém systému nákupní košík v online obchodě. Internetový obchod si pamatuje články, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies prostřednictvím našeho webu. Dále mohou být soubory cookie kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech oblíbených internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie používaných v internetovém prohlížeči, může být zcela použitelný.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Internetová stránka společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. shromažďuje řadu obecných údajů a informací. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru.Shromážděné mohou být (1) typy a verze prohlížečů používané, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webová stránka, ze které je přístupový systém, naše webové stránky (tzv. Referenční), (4) webové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému, (8) jakékoli jiné podobné údaje a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Medialink Communications Consult s.r.o. nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Spíše rádi vám poskytneme obsah našich webových stránek, (2) optimalizujeme obsah našeho webu i jeho inzerci, (3) zajistíme dlouhodobou životaschopnost našich informačních systémů a webových technologií a (4) poskytnout donucovacím orgánům informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto společnost Medialink Communications Consult s.r.o. anonymně shromažďuje údaje a informace statisticky s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů subjektem údajů.

5. Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách správce údajů s uvedením osobních údajů. Které osobní údaje jsou přenášeny do regulátoru, jsou určeny příslušnou vstupní maskou použitou pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výlučně pro vnitřní použití ze strany správce a pro jeho vlastní účely. Řídící osoba může požádat o převod na jeden nebo více procesorů (např. Balíková služba), která rovněž používá osobní údaje pro interní účely, které lze přiřadit kontrolorovi.

Registrací na webových stránkách správce je uložena adresa IP přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) a použita data subjektu údajů a doba registrace. Uchovávání těchto údajů probíhá na pozadí toho, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování spáchaných trestných činů. Uložení těchto údajů je nezbytné pro zajištění regulátoru. Data jsou používána při pokusu o předání údajů, nebo přenos slouží k účelu trestního stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným zveřejněním osobních údajů má za cíl umožnit subjektům údajů nebo službám. Registrované osoby mohou kdykoliv změnit osobní údaje uvedené při registraci.

Správce údajů musí na žádost kdykoli poskytnout každému subjektu údajů informace. Dále musí správce údajů správně nebo vymazat osobní údaje na žádost nebo označení subjektu údajů, pokud neexistují povinné povinnosti skladování. Celkový počet zaměstnanců kontrolóra je k dispozici subjektu údajů.

6. Odebírejte komentáře v blogu na webu

Připomínky uvedené na blogu Medialink Communications Consult s.r.o. mohou být upsány třetími stranami. Zejména existuje možnost, že komentátor přihlásí k připomínkám, které následovaly po jeho komentářích k určitému blogu.

E-mail pro kontrolu postupu dvojího volby, zda vlastník zadané e-mailové adresy souhlasí s touto volbou. Možnost k odběru komentářů může být kdykoli.

7. Rutinní vymazávání a blokování osobních údajů

Řidič podléhá soudnímu řízení Evropské unie k.

V případě právního požadavku jsou osobní údaje běžně zablokovány nebo smazány v souladu se zákonnými požadavky.

8. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Je zpracováván v Evropské unii. Pokud si subjekt údajů přeje využívat tohoto práva potvrzení, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.

 • b) Právo na přístup

  Každý subjekt údajů má právo číst evropský zákonodárce. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  < >účely zpracování;

  kategorie dotyčných osobních údajů;

  příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;

  pokud je to možné, předpokládané období, za které budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria používaná k určení této doby;

  existence práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznášet námitky proti zpracování při vyhledávání;

  existence práva podat stížnost u orgánu dozoru;

  kde osobní údaje nejsou shromážděny od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;

  existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o dané logice, jakož i význam a předpokládané důsledky zpracování dotazu pro subjekt údajů.

  c) Právo na opravu

  Oprava nepřesných osobních údajů se ho týká. S přihlédnutím k dokončení postupu.

  Pokud si někdo může přát uplatnit toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance správce.

 • d) Právo na vymazání

  Osobní údaje bez zbytečného odkladu a jedním z následujících důvodů platí, pokud zpracování není nutné:

  < >Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.

  Subjekt údajů odvolává souhlas, jímž je zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR a pokud neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

  21 odst. 2 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů, který předmět článku odkazuje.

  Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

  Osobní údaje musí být vymazány z důvodu splnění zákonné povinnosti v Unii nebo v členském státě.

  Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

  e) Právo na omezení zpracování

  Každá z následujících podmínek platí:

  < >Přesnost osobních údajů zpochybňuje subjekt údajů, a to po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.

  Zpracování je nezákonné a subjektem údajů je vymazání osobních údajů a požadavků namísto omezení jejich užívání.

  Řadič již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekty údajů požadují, aby byly vytvořeny, uplatňovány nebo obhájeny právní nároky.

  Subjekt údajů byl předmětem subjektu údajů.

  f) Právo na přenositelnost dat

  Byla poskytnuta řídicí jednotce v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předávat údaje kontrolnímu subjektu, kterému údaje zpracoval, a od něho GDPR nebo písm. a) GDPR nebo na základě čl. 6 odst. 1 smlouvy GDPR písm. b) a zpracování probíhá automatizovaně, pokud Tento postup není nezbytný pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu.

  Dále je to technicky proveditelné a není to tak nepříznivě ovlivňují práva a svobody ostatních.

  Aby se zajistilo právo na přenos dat, může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat každého zaměstnance společnosti Medialink Communications Consult s.r.o..

 • g) Právo na námitku

  Je založen na bodu (e) nebo (f) ) čl. 6 odst. 1 GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  Společnost Medialink Communications Consult s.r.o. by v případě námitek již neměla zpracovávat osobní údaje, pokud nebudeme moci zpracovat legitimizující důvody pro zpracování, které jsou nadřazeny zájmům nebo svobodám subjektu údajů nebo pro vytvoření, výkon nebo obranu právních nároků.

  Pokud společnost Medialink Communications Consult s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitky k zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing. To se týká profilování v rozsahu, v němž souvisí s tímto přímým prodejem. V případě, že je subjekt údajů pro Medialink Communications Consult s.r.o. za účelem přímého marketingu, společnost Medialink Communications Consult s.r.o. již neprovádí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

  Subjekt údajů má navíc právo, z důvodů nebo zvláštní situace, vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, společností Medialink Communications Consult s.r.o. pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro účely Čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro výkon případu.

  Pro uplatnění práva na námitku může subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. Dotčená osoba je navíc v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bezplatná a bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES využívá své právo podat námitky automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

 • h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

  Je to tak dlouho, jak je rozhodnutí učiněno (2) není Unie nebo členského státu povoleno, na které je správce povinen a / nebo stanoví Práva, svobody a oprávněné zájmy subjektu údajů nebo (3) nejsou založeny na výslovném souhlasu subjektu údajů.

  Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, Medialink Communications Consult opatření k ochraně práv a svobod údajů a legitimních zájmů subjektu údajů, přinejmenším právo na získání lidského zásahu ze strany správce;

  Automatizované individuální rozhodování může kdykoli kontaktovat každého zaměstnance společnosti Medialink Communications Consult s.r.o..

 • i) Právo odebrat souhlas s ochranou údajů

  Každý subjekt údajů má právo být mu udělen souhlas.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance společnosti Medialink Communications Consult s.r.o.

9. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a použití AddThis

Na této webové stránce má řadič dat integrované komponenty podniku AddThis. AddThis je tzv. Poskytovatel záložky. Služba umožňuje zjednodušené bookmarkování internetových stránek pomocí tlačítek. Kliknutím na součást AddThis myší nebo klepnutím na ni se zobrazí seznam služeb pro bookmarking a sdílení. AddThis je více než 15 milionů webových stránek a tlačítka jsou zobrazována více než 20 miliardy ročně.

AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vídeň, VA 22182, Spojené státy.

Tento článek byl stažen z webových stránek společnosti, která se nazývá součást AddThis ke stažení z webových stránek www.addthis.com . V rámci tohoto technického postupu je společnost AddThis informována o návštěvě a konkrétní individuální stránce této webové stránky. Navíc je služba AddThis také známá jako poskytovatel internetových služeb (ISP) a využívá subjekt údajů, typ prohlížeče a jazyk, webovou stránku, na kterou byla předtím přístupná, datum a čas návštěvu naší webové stránky.AddThis tyto údaje používá k vytvoření anonymních uživatelských profilů. AddThis, stejně jako přidružené společnosti nebo jejich partnerské podniky, aby kontaktovali návštěvníky webových stránek správce s personalizovanou a zájmovou reklamou.

AddThis zobrazuje personalizovanou a zájmovou reklamu na základě souboru cookie nastaveného podnikem. Tento soubor cookie je individuální chování surfování počítačového systému používaného subjektem údajů. Soubor cookie ukládá odchozí návštěvy na internetových stránkách založené na počítači.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení cookies prostřednictvím našeho webu. Hledání internetového prohlížeče by také zabránilo vytvoření doplňku. Soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím aplikace AddThis prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má tedy možnost trvale namítat proti zpracování osobních údajů společností AddThis. Za tímto účelem musí subjekt údajů kliknout na tlačítko odhlášení http://www.addthis.com/privacy/opt-out , které nastavuje soubor cookie pro odhlášení. Vyhlazovací soubor cookie, který se používá pro tento účel, je umístěn na informační technologii používanou subjektem údajů. Pokud subjekt údajů vymaže soubory cookie ze svého systému, musí subjekt údajů znovu zavolat na odkaz a nastavit nový cookie odhlášení.

Nastavení cookie pro odhlášení však existuje.

Příslušná ustanovení o ochraně dat společnosti AddThis jsou přístupná na adrese http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy .

10. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání Facebooku

Na této webové stránce má řadič integrované komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem pro společenské setkání na internetu, v on-line komunitě, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou interakci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí zahrnout vytváření soukromých profilů, odesílat fotografie a síť prostřednictvím požadavků přátel.

Operační společnost Facebook je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy. Pokud osoba žije mimo Spojené státy nebo Kanadu, je to Facebook Irsko 4, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je integrována se stránkou Facebook, je integrována s webovou stránkou Facebook automaticky vyzváni ke stažení složky Facebook z Facebooku prostřednictvím komponentu Facebook. Přehled všech pluginů pro Facebook je k dispozici na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Během tohoto technického postupu jsme navštívili předmět našich webových stránek.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Facebooku, je to podstránka naší internetové stránky stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a přidružené k účtu Facebook subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek na Facebooku, tlačítko "Podobně" a potom stránka Facebook stěžuje na uživatelský účet Facebook osobní údaje.

Během volání na naši webovou stránku Facebook obdrží vždy prostřednictvím subjektu údajů vždy, když je subjekt údajů přihlášen.K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na součást Facebook nebo ne. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat.

Pokyny pro ochranu údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese https://facebook.com/about/privacy/ , poskytují informace o sběru, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Facebooku. Společnost Facebook navíc nabízí ochranu soukromí subjektu údajů. Navíc jsou k dispozici různé možnosti konfigurace, které umožňují odstranění přenosu dat na Facebook. Tyto aplikace mohou být předmětem přenosu dat na Facebook.

11. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na této webové stránce má správce integrovaný komponent Google Analytics (s funkcí anonymizátoru). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a analýza dat o chování návštěvníků webových stránek. Služba pro analýzu webu shromažďuje mimo jiné údaje o webové stránce, z níž člověk přišel (který tzv. Referrer), které podstránky byly navštíveny, nebo o tom, jak často a za jakou dobu se zobrazuje podstránka. Webová analýza se používá především pro optimalizaci webové stránky a pro analýzu nákladů a přínosů internetové reklamy.

Operátorem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy.

Pro analýzu webových stránek pomocí služby Google Analytics používá kontrolér aplikaci "_gat.anonymizeIp". Prostřednictvím této aplikace je internetové připojení subjektu údajů zkrácené společností Google a anonymizováno při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat provoz na našich webových stránkách. Společnost Google využívá shromážděné údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení využití našich webových stránek ak poskytování online přehledů, které ukazují činnosti na našich webových stránkách a poskytují další služby.

Google Analytics umístí soubor cookie do informační technologie. Definice souborů cookie je vysvětlena výše. S nastavením cookie je Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém volání na jednu z jednotlivých stránek této internetové stránky, což je integrovaný komponent Google Analytics, internetový prohlížeč subjektu údajů automaticky předá data prostřednictvím Součást Google Analytics pro účely online inzerce a vypořádání provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického postupu společnost Google získává znalosti o osobních informacích, jako je adresa IP subjektu údajů, která slouží společnosti Google mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí,a následně vytvářet provize.

Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv subjektu údajů na našich webových stránkách. Při každé návštěvě na našich internetových stránkách hledáme osobní údaje, včetně adresy IP přístupu k internetu používaného subjektem údajů, který chce přeložit do Googlu ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může předat osobní údaje shromážděné technickým postupem třetím osobám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli používat webový prohlížeč. Google Analytics nemá možnost nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Soubory cookie, které Google Analytics již používá, mohou být navíc kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Navíc má subjekt údajů možnost námitky vůči sběru dat to jsou generovány Google Analytics, All která souvisí s používáním těchto webových stránek, stejně jako zpracování těchto údajů společností Google a možnost vyloučil jakékoliv vyšetřování , Za tímto účelem subjekt údajů musí stáhnout prohlížeč add-on pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptouta nainstalujte jej. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím webové stránky, které nemusí být převedeny do služby Google Analytics. Instalace doplňků prohlížeče se považuje za námitku společnosti Google. Je-li systém subjektů s informacemi později smazán, formátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče a zakázat službu Google Analytics. Pokud prohlížeč add-on, který odinstalovat subjektu údajů nebo jinou osobou, která je schopna přiřadit jejich pravomoci, nebo je zakázán, je možné provést opětovnou instalaci nebo reaktivaci prohlížeče Add-ons.

Další informace naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/us. html . Služba Google Analytics je dále vysvětlena na následujícím odkazu https://www.google.com/analytics/ .

12. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby Google+

Na tomto webu správce integroval tlačítko Google+ jako součást. Google+ je sociální síť. Sociální síť je společenské místo pro setkání na internetu, což je online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a interagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Služba Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě zahrnout vytváření soukromých profilů, nahrát fotky a síť prostřednictvím požadavků přátel.

Operační společností Google+ je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

Tato otázka a odpovědi jsou "interacion" a byly upozorněny uživateli této stránky Tlačítko Google+ Google prostřednictvím příslušné komponenty tlačítka Google+. Během tohoto technického postupu naleznete podstránku našeho webu. Podrobnější informace o Google+ naleznete na adrese https://developers.google.com/+/ .

Je-li přihlášeni zároveň se službou Google+ subjekt údajů, Google uznává, s každým hovoru v návaznosti na naše webové stránky ze strany subjektu údajů a po celou dobu od svého pobytu na našich internetových stránkách, které konkrétní dílčí stránkách našeho Na internetovou stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace se shromažďují pomocí tlačítka Google+ a služba Google jej odpovídá s příslušným účtem Google+ přidruženým k subjektu údajů.

V případě, že subjekt údajů klikne na tlačítko Google+ integrované na naší webové stránce a tak dává doporučení Google+ 1, pak Google přiřadí tuto informaci do osobního Google+ uživatelský účet subjektu údajů a uloží personalData. Společnost Google ukládá subjektu údajů subjektu údajů 1 subjektu údajů Google+, který je také k dispozici v souladu s podmínkami přijatými subjektem údajů v tomto ohledu. Následně a. Služby Google, jako je vyhledávač, vyhledávají a používají subjekt údajů výsledky vyhledávače Google, účet Google subjektu údajů na jiných místech, např. na internetových stránkách nebo ve vztahu k reklamám.Google je tedy schopen propojit webové stránky. Společnost Google dále zaznamenává tyto osobní informace s cílem zlepšit nebo optimalizovat různé služby Google.

Pomocí tlačítka Google+, Google obdrží informace dělal subjekt údajů navštívili naše webové stránky, je-li se do služby Google+ přihlášen subjekt údajů v době volání v návaznosti na našich webových stránkách. V takovém dochází ohledu na to, zda subjekt údajů klikne nebo neklikne na tlačítko Google+.

Pokud dotyčná osoba nechce předat osobní údaje společnosti Google, může před takovým přenosem zabránit tak, že se odhlásí ze svého účtu Google+, než zavolá na naše webové stránky.

Další informace a ustanovení o ochraně údajů společnosti Google mohou být získána na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ . Další reference od Googlu o tlačítku Google+ 1 mohou být získány v rámci https://developers.google.com/+/web/buttons-policy .

13. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání LinkedIn

Řídicí jednotka obsahuje na této webové stránce komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn je webová sociální síť, která umožňuje uživatelům spojit se s novými obchodními kontakty. Více než 400 milionů registrovaných lidí ve více než 200 zemích používá LinkedIn. LinkedIn je tedy v současnosti nejnavštěvovanější webové stránky na světě.

Provozovatelem společnosti LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SPOJENÉ STÁTY. Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, zodpovídá za záležitosti ochrany soukromí.

Při každém vyvolání na jednu z jednotlivých stránek této internetové stránky, která je integrována s internetem, je internetový prohlížeč v systému informací subjektu součástí LinkedIn stejná součást LinkedIn společnosti LinkedIn. Další informace o plug-inu pro LinkedIn naleznete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins . Během tohoto technického postupu se dozvíte o předmětné podstránce našeho webu.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ve stejnou dobu na LinkedIn, znamená to, že jde o podstránku naší internetové stránky stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty LinkedIn a přidruženy k příslušnému účtu LinkedIn subjektu údajů. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek LinkedIn integrovaných na našich webových stránkách, LinkedIn toto přidělí osobnímu účtu uživatele LinkedIn.

LinkedIn obdrží informace prostřednictvím součásti LinkedIn, která obdržela subjekt údajů v době vyzvednutí na našich webových stránkách. To se děje na tlačítku LinkedIn nebo ne. LinkedIn není pro subjektu údajů žádoucí, pak mu může bránit v přihlášení z účtu LinkedIn.

LinkedIn poskytuje na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost odhlásit se od e-mailových zpráv, SMS zpráv a cílených reklam, stejně jako možnost spravovat nastavení reklam. LinkedIn také používá pobočky jako Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame. Nastavení takových souborů cookie může být v části https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . Platné zásady ochrany osobních údajů pro LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . Cookie Policy LinkedIn je k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

14. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání Twitteru

Na této webové stránce má kontrolér integrované součásti Twitteru. Twitter je vícejazyčná veřejně přístupná mikroblogařská služba, na které uživatelé mohou publikovat a šířit tzv. Tweety, např. Krátké zprávy, které jsou omezeny na 280 znaků. Tyto krátké zprávy jsou k dispozici všem, včetně těch, kteří nejsou přihlášeni ke službě Twitter. Tweety jsou také zobrazeny jako tzv. Stoupenci příslušného uživatele. Nasledovateli jsou další uživatelé Twitter, kteří sledují tweety uživatele. Dále vám Twitter umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Operační společností Twitter je společnost Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SPOJENÉ STÁTY.

Internetový prohlížeč je vždy vyzván ke komponentě Twitter (tlačítko Twitter) ke stažení zobrazení příslušné komponenty Twitter Twitter. Další informace naleznete na adrese https://about.twitter.com/resources/buttons . Během tohoto technického postupu se dozvíte více o podstránce našeho webu. Smyslem integrace komponenty Twitter je opětovné šíření obsahu těchto stránek našim uživatelům.

Pokud je dotyčná osoba přihlášena současně na Twitteru, zjistíte konkrétní trvání internetové stránky návštěvou subjektu údajů. Tyto informace se shromažďují prostřednictvím komponenty Twitter a souvisejí s účtem Twitter. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Twitter integrovaných na našich webových stránkách, Twitter přidělí tyto informace osobnímu uživatelskému účtu služby Twitter.

Twitter obdrží informace prostřednictvím komponenty Twitter, na které byl daný subjekt navštívil naše webové stránky, za předpokladu, že dotyčná osoba je při přihlášení na naše webové stránky přihlášena na Twitteru. K tomu dochází bez ohledu na to, zda uživatel klikne na součást Twitter nebo ne. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k tématu, můžete tomu zabránit tím, že se přihlásíte ze svého Twitter účtu.

Příslušná ustanovení týkající se ochrany dat na Twitteru jsou přístupná na adrese https://twitter.com/privacy?lang=cs .

15. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání Xing

Na této webové stránce má regulátor integrované součásti XING. XING je sociální síť založená na internetu, která umožňuje uživatelům spojit se s existujícími obchodními kontakty a vytvářet nové obchodní kontakty. Jednotliví uživatelé si mohou na XING vytvořit vlastní profil. Společnosti mohou např. Vytvářet firemní profily nebo zveřejňovat pracovní místa na XING.

Provozovatelem společnosti XING je společnost XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, což je součást XING (zásuvný modul XING), co je integrováno, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzváni ke stažení příslušné součásti XING XING. Další informace o pluginu XING naleznete na adrese https://dev.xing.com/plugins . Během tohoto technického postupu společnost XING získá znalosti o tom, jaké konkrétní podstránky našeho webu.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na XINGu, zjistí XING při jakémkoli vyvolání na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu pobytu na naší internetové stránce stránku navštívil subjekt údajů. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty XING a přidruženy k účtu XING subjektu údajů. Uživatelského účtu XING subjektu údajů a ukládá osobní údaje.

XING obdrží informace XING v době volání na naše webové stránky. To se děje bez ohledu na to, co člověk dělá na komponentě XING nebo ne. Společnost XING neodpovídá za subjekt údajů a pak může zabránit odhlášení.

Služba XING, která je k dispozici na adrese https://www.xing.com/privacy , poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností XING. Společnost XING navíc zveřejnila oznámení o ochraně soukromí pro tlačítko sdílení služby XING na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection .

16. Ustanovení o ochraně dat týkajících se aplikace a používání služby YouTube

Na této webové stránce má správce integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videa nastavovat videoklipy a další zdarma, což také poskytuje bezplatné prohlížení, prohlížení a komentování. Služba YouTube vám umožňuje publikovat všechny druhy videí, abyste měli přístup k plným filmům a televizním přenosům, stejně jako k hudebním videím, přívěsům a videím vytvořeným uživateli prostřednictvím internetového portálu.

Operační společností YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ STÁTY. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY.

Tato webová stránka, která je integrována na webových stránkách YouTube, je webovou stránkou, která je automaticky vyzvána ke zveřejnění komponenty YouTube stáhnout složku YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/ . Během tohoto technického postupu naleznete podstránku našeho webu.

Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube, služba YouTube rozpoznává s podstránkou, která obsahuje video YouTube, která konkrétní podstránka našeho internetového místa. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují se příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google chtějí přijímat informace prostřednictvím komponenty YouTube, které byly přidány na web. to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube nebo ne. Máte-li jakékoli dotazy ohledně obsahu YouTube, neváhejte nás kontaktovat.

Ustanovení o ochraně údajů YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ , poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností YouTube a Google.

17. Způsob platby: ustanovení o ochraně dat týkajících se použití PayPal jako platebního zpracovatele

Na této webové stránce má řadič integrované komponenty PayPal. PayPal je poskytovatel platebních služeb online. Platby jsou zpracovány prostřednictvím takzvaných účtů PayPal, které představují virtuální soukromé nebo obchodní účty. Služba PayPal je také schopna zpracovávat virtuální platby prostřednictvím platebních karet. Účet PayPal je spravován prostřednictvím e-mailové adresy, a proto neexistují klasické čísla účtů. Služba PayPal umožňuje spouštět platby třetím stranám nebo přijímat platby. Služba PayPal přijímá funkce správce a nabízí služby pro ochranu kupujících.

Evropskou operační společností společnosti PayPal je společnost PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucembursko, Lucembursko.

Pokud subjekt údajů při objednávce zvolí jako platební volbu v online obchodě "PayPal", automaticky předáme údaje subjektu údajů do PayPal. Výběrem této možnosti platby subjekt údajů souhlasí s přenosem osobních údajů požadovaných pro zpracování plateb.

Osobní údaje předávané službě PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, adresa IP, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiná data potřebná pro zpracování plateb. Zpracování kupní smlouvy vyžaduje osobní údaje, které jsou v souvislosti s příslušnou objednávkou.

Předávání údajů je zaměřeno na zpracování plateb a předcházení podvodům. Řídící osoba chce převést osobní údaje do PayPal, zejména pokud je poskytnut oprávněný zájem o přenos. Osobní údaje vyměňované mezi PayPal a správcem za zpracování dat jsou předávány prostřednictvím PayPal agenturám poskytujícím úvěrové služby. Tento přenos je určen pro kontroly totožnosti a bonity.

Služba PayPal chce v případě potřeby předat osobní údaje pobočkám a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům v rozsahu, v jakém je tomu tak.

Subjekt údajů má možnost kdykoli od společnosti PayPal odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání nemá žádný vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány v souladu s (smluvním) zpracováním plateb.

Platná ustanovení týkající se ochrany dat společnosti PayPal mohou být získána na adrese https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full .

18. Způsob platby: ustanovení o ochraně údajů o používání Sofortüberweisung jako platebního zpracovatele

Na této webové stránce má řadič integrované součásti okamžitého přenosu. Sofortüberweisung je platební služba, která nabízí bezhotovostní platbu produktů a služeb na internetu. Sofortüberweisung je technický postup, kterým zákazník okamžitě obdrží potvrzení o platbě. To umožňuje obchodníkovi dodat zboží, služby nebo stahování zákazníkovi bezprostředně po objednání.

Provozovnou společností Sofortüberweisung je společnost SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Německo.

Pokud subjekt údajů zvolí jako možnost platby v našem on-line obchodu během objednávky "okamžitý převod". Výběrem této možnosti platby subjekt údajů souhlasí s přenosem osobních údajů požadovaných pro zpracování plateb.

V případě zpracování nákupu přes přímý převod kupující odešle PIN a TAN společnosti Sofort GmbH. Okamžitý převod pak provádí převod na online obchodníka po technickém ověření stavu účtu a jeho získání. On-line obchodník je pak automaticky informován o provedení finanční transakce.

Osobní údaje vyměněné s okamžitým přenosem jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, adresa IP, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiná data potřebná pro zpracování plateb. Předávání údajů je zaměřeno na zpracování plateb a předcházení podvodům. Ředitel okamžitě předá další osobní údaje, a to i v případě, že existuje legitimní zájem o přenos. Osobní údaje vyměňované mezi společností Sofortüberweisung a správcem budou společnosti Sofortüberweisung předávány ekonomickým úvěrovým agenturám. Tento přenos je určen pro kontroly totožnosti a bonity.

Společnost Sofortüberweisung poskytuje osobní údaje přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro plnění závazků nebo údajů za účelem jejich zpracování.

Subjekt údajů má možnost od Sofortüberweisung kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání nemá žádný vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány v souladu s (smluvním) zpracováním plateb.

Příslušná ustanovení o ochraně dat společnosti Sofortüberweisung mohou být získána na adrese https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ .

19. Právní základ pro zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. GDPR slouží jako právní základ pro zpracování operací, pro které získáváme souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné, je zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoliv jiné služby, zpracování je na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro operace vyhledávání, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve vzácných případech,zpracování osobních údajů může být životně důležitým zájmem subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by byl případ lékaře, nemocnice nebo jiné třetí strany. Zpracování by bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Nakonec zpracování operací může být založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, které zákon nevyžaduje.s výjimkou případů, kdy takové zájmy převyšují zájmy nebo svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Zpracování vyhledávání je zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47 věty 2 GDPR).

20. Legitimní zájmy sledované provozovatelem nebo třetí osobou

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR je náš legitimní zájem uskutečňovat naše podnikání ve prospěch blahobytu všech našich zaměstnanců a akcionářů.

21. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů.Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně odstraňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahájení smlouvy.

22. poskytování osobních údajů jako statutárních nebo smluvních požadavků; Požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí vyhledávacích údajů

Zjistíme, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy), nebo proto může vyplývat ze smluvních ustanovení (např. Informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nutné uzavřít smlouvu. Subjekt údajů nám například poskytne osobní údaje, když s ním společnost podepíše smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by dospělo k závěru, že smlouva nebyla uzavřena. Před tím, než subjekt údajů poskytne osobní údaje, musí subjekt údajů kontaktovat každého zaměstnance. Zaměstnanec souhlasí s prohlášením o smlouvě,Je to povinnost poskytovat osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů.

23. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

 

Tato politika ochrany osobních údajů byla poskytnuta generátorem DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako Datenschutzbeauftragter, ve spolupráci s advokáty ochrany soukromí advokátní kanceláře WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.

Překlad z německého jazyka: Medialink Communications Consult s.r.o. (pomocí Google Translator)