Podvojné účetnictví – způsob jak dostát zákonným povinnostem při podnikání

Zadavatel: Topranker.cz s.r.o. | 29.4.2018 | Finance, ekonomika

Podvojné účetnictví, dnes nazývané pouze účetnictví, se řídí zejména Zákonem o účetnictví a Zákonem o daních z příjmů. Hlavním povinným výstupem je přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob. A aby podnikatelské subjekty splnily své povinnosti, slouží jim podvojné účetnictví a i to má své podmínky. Vysvětlíme si několik základních definic a pojmů v této oblasti.

Podvojné účetnictví se dělí na:

Finanční účetnictví Zaměřuje se na sledování majetku, závazků, kapitálu a činností účetní jednotky jako celku, jeho styku s okolím a zajišťování hospodářského výsledku za celý podnikatelský subjekt.

Manažerské účetnictví Poskytuje podrobné informace o průběhu podnikatelských činností uvnitř podnikatelského subjektu (účetní jednotky) a dělí se na:

· Vnitropodnikové informace a doklady.

· Kalkulace jednotlivých hospodářských operací.

· Operativní evidence účetních případů.

· Vnitropodniková statistika a rozpočetnictví.

Charakteristika podvojného účetnictví:

- Podvojné účetnictví je uzavřený systém, který má za úkol zachytit všechny účetní operace v účetní jednotce včetně pohledávek a závazků.

- Základním principem podvojného účetnictví je, že každá účetní operace ovlivní stav minimálně dvou položek.

- Každý účetní případ musí být zachycen minimálně na dvou různých účtech a na dvou různých stranách účtu.

- Hlavním účetním výkazem podvojného účetnictví je rozvaha.

Účetní rozvaha:

- Charakteristické pro účetní rozvahu je ta skutečnost, že platí pouze jediný den, kterému se říká rozvahový den.

- V podniku totiž probíhají nepřetržité změny, které stav jednotlivých rozvahových položek neustále mění.

- Z výše popsaného důvodu, rozvaha nevyhovuje pro každodenní zachycování hospodářských operací, a proto se každá položka rozepisuje na samostatný účet, na kterém se zachycují jednotlivé změny.

Účet:

- Každý účet v podvojném účetnictví má dvě strany:

Levá strana Tato strana se nazývá debetní a označuje se jako strana „Má dáti“.

Pravá strana Tato strana se nazývá kreditní a označuje se jako strana „Dal“.

Druhy účtů:

Rozvahové účty Aktivní účty Vznikají rozpisem aktivních položek.

Pasivní účty Vznikají rozpisem pasivních položek.

Výsledkové účty Náklady Vyjadřují vynaložené prostředky na

činnost podniku.

Výnosy Vyjadřují peněžní nebo hmotné

výsledky činnosti podniku.

Závěrkové účty Počáteční účet rozvážný

- Slouží k otevírání účtů, aby nebyla porušena zásada podvojnosti.

Konečný účet rozvážný

- Slouží k převodu konečných zůstatků rozvahových účtů, aby nebyla porušena podvojnost.

Účet zisků a ztráty

- Slouží k zjištění hospodářského výsledku převodem nákladů a výnosů, aby nebyla porušena podvojnost.

Podrozvahové účty Na podrozvahových účtech je zachycen majetek, který účetní jednotka používá, ale není jejím vlastnictvím.

Směrná účtová osnova:

- Nedílnou součástí podvojného účetnictví je směrná účetní osnova, kterou vydává Ministerstvo financí, jako nástroj pro standardizaci celého účetnictví a naleznete jí zde.

- Existují účetní osnovy pro podnikatele, příspěvkové a rozpočtové organizace, banky a státní správu.

- Účtová osnova je členěna do skupin, což je dvojmístné číslo, a tyto skupiny jsou rozděleny do tříd. Podrobnější členění je na syntetické a analytické účty.

Syntetické účty

· Jsou označeny trojmístným číslem a jsou to účty souhrnné.

Analytické účty

· Podrobně rozepisují jednotlivé syntetické účty. Peněžní částky na analytických účtech musí odpovídat částce uvedené na syntetickém účtu. Tvoří se přidáním číslice nebo číslic k příslušnému syntetickému účtu.

- Každá firma si sama vytvoří účtový rozvrh dle zákona, ve kterém jsou uvedeny syntetické a analytické účty, které firma používá, opatřené trojmístným číselným kódem a názvem.

- V případě, že během roku nastane situace, kdy pro zaúčtování nového případu chybí v účtové osnově příslušný účet, účtová osnova se o tento účet doplní.

 

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Topranker.cz s.r.o.
Pod pekárnami 245/10
190 00 Praha 9
Česká republika
info@topranker.cz
Tel: +420 775 060 843