Co víte o státní podpoře stavebního spoření?

Státní podpora stavebního spoření je velkým lákadlem tohoto bankovního produktu. Víte o ní vše podstatné?
Zadavatel: stavebky.cz | 25.1.2017 | Finance, ekonomika
státní podpora stavebního spoření

Praha (Pressweb) - Stavební spoření vděčí za svou popularitu především státní podpoře. Podmínky pro její vyplácení se od roku 1993 několikrát změnily a zdá se, jako bychom na ni trochu pozapomněli. Ukazuje se, že řada z nás má státní podpoře jen mlhavou představu a neví, že při vhodném spoření je možno od státu získat až dva tisíce korun ročně. Server stavebky.cz nedávno přinesl shrnutí nejdůležitějších podmínek, které je dobré pro optimální využití státní podpory znát.

Osoby s nárokem na státní podporu

Skutečnost, že státní podpora stavebního spoření je určena pouze fyzickým osobám - tedy občanům - asi nikoho nepřekvapí. Intuitivně to asi očekává každý. Je ale dobré vědět, že stavební spoření je přístupné i osobám právnickým, tedy firmám. Ano, i právnická osoba, ať už je to malá firma nebo velká korporace, si může uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Ovšem - bez státní podpory.

Ale ani fyzické osoby nemají nárok na státní podporu automatický. Ti, kdo nejsou občany České republiky, musí splnit alespoň jedno z dalších kriterií. Pokud jsou občany Evropské unie, stačí jim průkaz nebo potvrzení o pobytu na území ČR. Ostatní musí mít v České republice trvalý pobyt. A poslední podmínkou, kterou musí splnit každý, je přidělené rodné číslo. Rodné číslo je totiž jedinečným identifikátorem používaným při poskytování státní podpory. Je  poměrně málo známou skutečností, že právě díky stavebnímu spoření byly odhaleny chyby při přidělování rodných čísel. Tím zásadním háčkem jsou takzvané duplicity - tedy situace, kdy má více občanů vinou chyby nebo omylu úředníka přiděleno stajné rodné číslo. Dokud nebylo RČ používáno pro potřeby kontroly státní podpory, nebyly případné duplicity problémem. Ale v okamžiku, kdy Ministerstvo financí začalo kontrolovat poskytování státní podpory právě podle rodných čísel, staly se jakékoli omyly nepřijatelné. A protože smlouvu o stavebním spoření má měla polovina občanů, došlo díky státní podpoře k velmi důkladnému ověření platnosti rodných čísel.

Stačí spořit 6 let?

Zajímavostí, na kterou ukazuje článek o státní podpoře stavebního spoření, je rozdíl mezi tradovanou prodmínkou pro výplatu státní podpory a přesným textem zákona. Obvykle se totiž říká, že pro získání státní podpory stačí šest let spořit. To je ale pravda jen částečně. Zákon o stavebním spoření totiž říká, že účastník stavebního spoření (tedy klient stavební spořitelny) pro výplatu státní podpory nesmí po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nakládat s uspořenou částkou. Zdá se vám to stejné? Omyl!

Je pravda, že stavební spořitelny obvykle neumožňují v průběhu spoření nakládat s vkladem. Vložené peníze je možno vybrat pouze najednou, a to po ukončení smlouvy o stavebním spoření. Nejprve je tedy potřeba smlouvu vypovědět, a teprve po jejím ukončení jsou naspořené prostředky vyplaceny nebo častěji převedeny na jiný účet střadatele. Toto omezení je dáno pouze podmínkami stavební spořitelny, v zákoně není nikde zakotveno, nicméně takový je současný stav. Během doby spoření nemáme možnost s penězi na účtu stavebního spoření nikterak nakládat. Jaký je tedy rozdíl mezi "dobou spoření" a "dobou, po kterou není nakládáno s vkladem"?

Tento rozdíl je popsán přímo v zákoně o stavebním spoření. Za nakládání s vkladem se totiž považuje i výkon rozhodnutí, tedy exekuce. Co to znamená? Pokud namá exekutor takzvaně "obstaví účet" stavebního spoření a inkasuje si z něj dlužnou částku, je to považováno za nakládání s vkladem. A pokud k tomu dojde během prvních šesti let od uzavření smlouvy o stavebním spoření, je to důvod pro ztrátu státní podpory. Exekutor sice na státní podporu nemůže, ale stavební spořitelna je povinna ji vrátit státu. Ostatní části zůstatku, tedy vklady a úroky, má k dispozici exekutor na uspokojení pohledávky. Nutno poznamenat, že stavební spoření je mezi exekutory velmi oblíbené. Stavebních spořitelen je totiž podstatně méně než bank a pokud dlužník disponuje nějakými penězi, existuje celkem vysoká pravděpodobnost, že je bude mít uložené u stavební spořitelny. Nezapomínejme, že dnes máme v ČR na 3,5 milionu smluv o stavebním spoření, takže pokud exekutor obešle pět stavebních spořitelen, má přibližně třetinovou šanci, že uspěje. Bank je u nás téměř padesát a obeslat je dá mnohem větší práci.

Ustanovení o výkonu rozhodnutí nebylo v první verzi zákona o stavebním spoření obsaženo, objevilo se ale poměrně brzy poté, co vznikl problém s exekucemi na účtech stavebního spoření. Vznikl totiž vcelku racionální dotaz, zda je to skutečně účastník stavebního spoření, kdo v případě exekuce naklád s vkladem. Jak už to bývá, právní stanoviska se i v tomto bodě rozcházela. Je možno říci, že to není klient, ale exekutor, kdo nakládá či manipuluje s vkladem. Samotný klient se tomuto nakládání naopak často spíše brání. Nakonec ale zvítězil jiný přístup, podle kterého je to právě klient, který způsobil - byť nepřímo a oklikou - že je nutno sahat na účet stavebního spoření a uspokojovat z něj pohledávku. Neboť na samotném počátku byla pohledávka, kterou klient způsobil a neuhradil tak, jak měl. Tím, že neplnil své řádně závazky, způsobil, že nakonec musela být splatná pohledávka uspokojena exekutorem z účtu stavebního spoření.

Úvěr ze stavebního spoření

Na státní podporu mají přirozeně nárok i ti účastníci stavebního spoření, kteří využijí úvěru ze stavebního spoření. Skutečně, pokud před uplynutím šestileté lhůty uzavřeme smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a veškeré prostředky (tedy naspořenou částku včetně úroků a státní podpory) použijeme na bytové potřeby, pak nám zůstává nárok na státní podporu zachován.

Zde stavebky.cz upozorňují na jeden zajímavý detail. Co se stane v případě, kdy čerpáne překlenovací úvěr a nikoli úvěr ze stavebního spoření?

Vysvětlení vypadá jako hra se slovíčky, ale je v něm skryta důležitá informace. Pojem "překlenovací úvěr" má totiž ve skutečnosti dva významy. V užším a zřejmě i správnějším smyslu je to úvěr ve výši cílové částky nabízený stavební spořitelnou, sloužící k překlenutí doby do podkytnutí úvěru ze stavebního spoření. Existuje tedy smlouva o stavební spoření na jejímž základě nám po určité čekací době vzniká nárok na úvěr ze stavebního spoření. A pokud chceme získat peníze dříve, před uplynutím této čekací doby, použijeme navíc překlenovací úvěr.

Překlenovací úvěr se však používá i v širším kontextu; často se jím rozumí kombinace překlenovacího úvěru a účtu stavebního spoření dohromady. Často říkáme že čerpáme a splácíme překlenovací úvěr a přitom již nepopisujeme, že nejprve čerpáme překlenovací úvěr, který je po nějaké době nahrazen úvěrem ze stavebního spoření. Tento zjednodušující pohled je v řadě situací postačující, ale jsou případy, kdy je taková simplifikace zavádějící. A to je právě tehdy, když řešíme nárok na státní podporu.

Při uzavírání smlouvyo překlenovacím úvěru neuzavíráme pouze samotnou smlouvu o překlenovacím úvěru v užším smyslu toho slova. Zároveň je uzavřena smlouva o úvěru ze stavebního spoření, který bude po přidělení cílové částky použit ke splacení úvěru překlenovacího. Jde tedy o dva úvěry a dvě smlouvy, byť jsou zpravidla vtěleny v jediném společném dokumentu. Na první pohled to vypadá jako nepodstatný detail, má to ale řadu důležitých důsledků.

Především totiž dojde k uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, jak požaduje zákon. Tím je splněna podmínka pro výplatu záloh státní podpory. Navíc, je ve smlouvě o překlenovacím úvěru zpravidla popsáno, jakým způsobem bude překlenovací úvěr splacen: po přidělení cílové částky bude  naspořená částka (včetně úroků a státní podpory) použita ke splacení části překlenovacího úvěru, zbývající část bude umořena úvěrem ze stavebního spoření. I to je zákonný požadavek, jehož splnění je tímto garantováno. Překlenovací úvěr je použit na řešení bytových potřeb a tím i jeho splacení je považováno za platbu na řešení bytových potřeb. Takto do sebe vše krásně zapadá.

Je vidět, že cesty zákona jsou hodně klikaté a není snadné se v nich vyznat. V praxi se proto velmi často uchylujeme ke zjednodušujícím výrokům, tyou "stačí spořit 6 let" a podobně. To nám nepochybně usnadňuje (někdy možná i umožňuje) život a je to naprosto v pořádku. Pokud ale s nějaký zjednodušením pracujeme, je potřeba o tom vědět a v případě nutnosti se vrátit do neproniknutelné houštiny paragrafů.

 

 

 

Témata: spoření, banky, finance, rodinné úspory

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.