Nová studie představená na výročním kongresu Euroanaesthesia 2015 hodnotila dopad na mortalitu a morbiditu pomocí parametrů SpHb a PVI společnosti Masimo

Zadavatel: Marketwired, LP. | 24.7.2015 | Zdraví

NEUCHATEL, ŠVÝCARSKO --(Marketwired / Pressweb - 5. června 2015) - Společnost Masimo (NASDAQ: MASI) dnes oznámila, že na výročním kongresu Evropské společnosti pro anesteziologii Euroanaesthesia 2015 v německém Berlíně představila novou klinickou studii. Studie hodnotila parametry společnosti Masimo pro neinvazivní, nepřetržité měření hemoglobinu SpHb® a responzivitu na tekutiny PVI® u pacientů v nemocničním prostředí.

SpHb a PVI*
Dr. Sebastien Ponsonnard a výzkumní pracovníci oddělení anesteziologie a intenzivní péče univerzitní nemocnice ve francouzském Limoges vyhodnocovali, jaký vliv na mortalitu a morbiditu u pacientů s prodělanou celkovou anestezií během hospitalizace má zavedení nepřetržitého měření hemoglobinu SpHb společnosti Masimo a responze na zavádění tekutin podle PVI.1

Operační místnosti a jednotky intenzivní péče byly vybaveny monitory Masimo Radical-7 Pulse CO-Oximeter®. Po dobu šesti měsíců (od 6. února do 7. srpna 2014) byli neinvazivně monitorováni pacienti po celkové anestezii.

V jednom měsíci v roce 2014 mortalita klesla (vs. 84/5123 = 1,64 % vs. 121/5478 = 2,2 %, P = 0,024). Nemocniční mortalita nebyla v obou letech odlišná. Úmrtí při kardiotorakálních zákrocích bylo mírně nižší (P = 0,07).

Závěr výzkumných pracovníků: „Tyto výsledky znamenají, že při použití neinvazivního monitoru je možné ve velkém měřítku měřit SpHb a responzivitu na zavádění tekutin. Sledované snížení mortality souhlasí s multicentrickou randomizovanou studií využívající invazivnějších monitorovacích systémů2 a podporuje široké použití takového přístroje.“

@ESA_HQ

@MasimoInnovates

* Pro označení CE:

  • Přístroj Radical-7 je určen pro nepřetržité a neinvazivní monitorování SpO2, SpCO, SpMet a SpHb.
  • Přístroj Radical-7 s PVI byl klinicky vyhodnocen pro měření responzivity na tekutiny.

Pro americký trh:

  • Přístroj Radical-7 je indikován pro nepřetržité a neinvazivní monitorování SpO2, SpCO, SpMet a SpHb.
  • Přístroj Radical-7 s PVI měří dynamické změny indexu perfuze (PI), ke kterým dochází během respiračního cyklu. Výpočet PVI se provádí měřením změn PI v časovém intervalu, ve kterém proběhl jeden nebo více celých respiračních cyklů. PVI se zobrazuje jako procentuální údaj (0-100 %). PVI může vykazovat změny odrážející fyziologické faktory jako například vaskulární tonus, cirkulační objem krve a odchylky intratorakálního tlaku. Využitelnost PVI je v současnosti neznámá a vyžaduje další klinické studie. Mezi technické faktory, které mohou index PVI ovlivnit, patří nesprávná poloha sondy a pohyb pacienta.

1. Ponsonnard S, Yonnet S, Marin B, Cros J, Ben Miled S, Nathan N. „Continuous Hb and plethysmography variability index (PVI) monitoring is associated to a decreased mortality at the scale of a whole hospital.“ Jednání výročního kongresu Evropské společnosti pro anesteziologii Euroanaesthesia 2015 ve dnech 30. května až 2. června, Berlín, Německo, 16AP3-2, místnost A1 - prezentace plakátového abstraktu, e-nástěnka 8

2. Hamilton et al. AnesthAnalg. 2011

O společnosti Masimo
Společnost Masimo (NASDAQ: MASI) je světová špička v oblasti inovativních neinvazivních monitorovacích technologií, které významným způsobem vylepšují péči o pacienty a pomáhají řešit „neřešitelné“ problémy. V roce 1995 se společnost uvedla na trhu pomocí technologie pulzní oxymetrie monitorování za pohybu i při nízké perfuzi, známé jako Masimo SET®. Tato technologie téměř eliminovala výskyt falešných výstrah a zlepšila schopnost pulzní oxymetrie rozpoznat životu nebezpečné situace. Víc než 100 nezávislých a objektivních studií prokázalo, že zařízení Masimo SET® je lepší než dosud známé technologie pulzní oxymetrie, a to i v nejnáročnějších klinických podmínkách, jako je pohyb pacienta během měření nebo nízká periferní perfuze. V roce 2005 představila společnost Masimo technologii pulzní oxymetrie známou pod názvem rainbow SET® a umožňující neinvazivní a nepřetržité monitorování složek krve, které předtím bylo možné měřit pouze invazivní technikou, včetně celkového hemoglobinu (SpHb®), okysličení (SpOC™), karboxyhemoglobinu (SpCO®), methemoglobinu (SpMet®) a indexu pletorické variability (PVI®) vedle běžné saturace SpO2, tepové frekvence a indexu perfuze (PI). Další informace o společnosti Masimo a jejích produktech naleznete na stránkách www.masimo.com.@masimoinnovates

Výhledová prohlášení 
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení definovaná v části 27A Zákona o cenných papírech z roku 1933 a v části 21E Zákona o burze cenných papírů z roku 1934 v kombinaci se Zákonem o reformě vedení soudních sporů týkajících se cenných papírů z roku 1995. Tato výhledová prohlášení vycházejí z aktuálních odhadů budoucích událostí ovlivňujících naši společnost a jsou vystavena obtížně předvídatelným rizikům a nejistotám, které jsou z velké části mimo naši kontrolu a mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou významně a nepříznivě lišit od výsledků uvedených v našich výhledových prohlášeních, a to v důsledku různých rizikových faktorů včetně (nikoli pouze) těchto: rizika související s předpokladem opakovatelnosti získaných klinických výsledků; jiné faktory uváděné v části „Rizikové faktory“ v našich nejnovějších výkazech předkládaných Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC), které lze získat bezplatně na stránkách SEC na adrese www.sec.gov. I když se domníváme, že naše očekávání představená ve výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nevíme, zda se naše očekávání ukáží jako správná. Na všechna výhledová prohlášení uvedená v tomto tiskovém prohlášení se v celém rozsahu výslovně vztahují upozornění uvedená výše. Důrazně vás proto žádáme, abyste se na tato výhledová prohlášení v nepřiměřené míře nespoléhali, neboť tato prohlášení vyjadřují stav výlučně k dnešnímu datu. Společnost se výslovně zříká jakékoli povinnosti nebo závazku aktualizovat, doplnit nebo objasnit taková prohlášení nebo „Rizikové faktory“ uvedené v našich nejnovějších zprávách předkládaných Komisi pro burzy a cenné papíry (SEC), ať už s ohledem na nové informace, budoucí události nebo jiné faktory, ledaže by to vyžadovaly příslušné právní předpisy týkající se cenných papírů.

Masimo, SET, Signal Extraction Technology, Improving Patient Outcome a Reducing Cost of Care.by Taking Noninvasive Monitoring to New Sites and Applications, rainbow, SpHb, SpOC, SpCO, SpMet, PVI jsou zapsané ochranné známky společnosti Masimo.

Kontakty pro média: 
Mike Drummond
Masimo 
(949) 297-7434 
Email: mdrummond@masimo.com

Region: Svět

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

Zadavatel:

Marketwired, LP.

13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Kontaktní osoba: Marketwired Client Services
cs@marketwired.com
About MarketwiredMarketwired advances the way the world communicates. Serving more than 11,000 clients worldwide through 20 offices on four continents, Marketwired is a dominant distributor of company news releases and other communications. Marketwired electronically delivers global news and... vice ›
Marketwired
13818 SW 152nd Street, # 374
33177 Miami, Florida
Spojené státy
cs@marketwired.com