Překlenovací úvěry stabilizují úrokové sazby

Rozhodujícím úvěrovým produktem stavebních spořitelen se stávají překlenovací úvěry a to i přesto, že by měly být spíše doplňkem klasického stavebního spoření. I tak si však zachovávají určité pozitivní a pro klienta důležité vlastnosti.
Zadavatel: stavebky.cz | 24.3.2017 | Finance, ekonomika
Stavební spoření - překlenovací úvěr

Praha (Pressweb) - Stavební spořitelny v České republice poskytují v zásadě dva typy úvěrů. Prvním typem jsou úvěry ze stavebního spoření s pevnou úrokovou sazbou, která je navíc omezená zákonem. Jejich nevýhodou je skutečnost, že pro jejich získání je nutno čekat nejméně dva roky, obvykle však déle - podle podmínek stavební spořitelny a způsobu spoření. Druhou skupinu tvoří úvěry překlenovací. Jejich úroková sazba není zákonem nijak omezena, mohou však být poskytovány prakticky okamžitě, bez čekání. To je pravděpodobně hlavní důvod toho, že většinu úvěrů stavebních spořitelen tvoří právě úvěry překlenovací.

Překlenovací úvěry jsou často kritizovány

Kritici stavebního spoření mají proti překlenovacím úvěrům řadu výhrad, které však vesměs vycházejí ze špatného pochopení tohoto produktu. Jeho složitost je totiž jeho hlavním nedostatkem. Překlenovací úvěr je vždy poskytován v kombinaci účtem stavebního spoření, takže se v praxi pod pojmem překlenovací úvěr  často myslí spojení  obou těchto produktů. Samotný překlenovací úvěr není od účtu stavebního spoření oddělitelný a smlouva o úvěru - byť jde o jediný dokument - fakticky zahrnuje úvěry dva - úvěr ze stavebního spoření a úvěr překlenovací.

Co je vlastně překlenovací úvěr?

Vlastní myšlenka překlenovacího úvěru přitom není příliš složitá. Je však nutno vycházet ze základních principů stavebního spoření. Klasické stavební spoření předpokládá, že klient nejprve určitou dobu spoří a po uplynutí stanovené čekací doby získá nárok na úvěr, který může, ale nemusí využít. Tento princip však přepokládá, že zájemce o financování si vše naplánuje několik let předem a s dostatečným časovým odstupem (typicky 5 až 7 let) uzavře smlouvu o stavebním spoření na kterou pravidelně ukládá vklady úměrné cílové částce.

Často se však stává, že klient potřebuje čerpat úvěr dříve, než mu uplyne stanovená čekací doba. Právě v takových případech přichází ke slovu překlenovací úvěr. Ten je poskytován ve výši cílové částky a slouží k překlenutí doby do poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření. Klient tedy dále pokračuje ve spoření na svém účtu stavebního spoření, aby si vytvořil předpoklady pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Ve vhodný okamžik však čerpá překlenovací úvěr, který může použít pro financování svých bytových potřeb. Tento překlenovací úvěr obvykle není umořován, klient platí pouze úroky. To proto, aby mu zbývalo dostatečné množství peněz na spoření. Jak je tedy překlenovací úvěr splacen? Ke splacení dochází jednorázově, v okamžiku přidělení cílové částky. Přidělení nastává po uplynutí čekací doby a klient tím získává nárok na úvěr ze stavebního spoření. Součet úvěru a naspořené částky dává dohromady cílovou částku a touto cílovou částkou je překlenovací úvěr splacen.

Překlenovací úvěr se změní na úvěr ze stavebního spoření

Z popsaných vlastností plyne jedna důležitá skutečnost. Každý překlenovací úvěr se dříve nebo později přemění na řádný úvěr ze stavebního spoření. Tato přeměna však není magická, její podstata je ryze účetní. Překlenovací úvěr je prostě zčásti splacen úvěrem ze stavebního spoření, zčásti prostředky naspořenými na účtu stavebního spoření.

Proč je to důležité? Protože oba typy úvěrů mají naprosto odlišné vlastnosti. Zatímco překlenovací úvěry jsou poskytovány za běžné tržní úrokové sazby, úvěry ze stavebního spoření mají úrokovou sazbu pevnou a omezenou. Podle zákona o stavebním spoření totiž nesmí převýšit úrokovou sazbu z vkladů na účtu stavebního spoření o více než tři procentní body. Zatímco u překlenovacího úvěru může být sazba měněna prakticky kdykoli (samozřejmě pokud to úvěrová smlouva dovolí), úvěr ze stavebního spoření má úrokovou sazbu pevnou.

Co to znamená? Klient, který čerpá překlenovací úvěr, musí počítat s tím, že se jeho úroková sazba může měnit. Podmínky jsou zcela tržní a záleží a konkrétním produktu, jaké bude mít podmínky. Teoreticky se úrokové sazby mohou měnit každý rok, nebo dokonce každý den, ale v praxi je sjednávána doba fixace mezi třemi až deseti roky. Po uplynutí této doby má stavební spořitelna právo úrokovou sazbu změnit. Nepříjemné je to, že se změnou úrokové sazby se mění také výše měsíčních plateb. Klient totiž platí měsíčně úroky, jejichž výše závisí na úrokové sazbě! Po dobu existence překlenovacího úvěru je tedy klient vystaven riziku zvýšení úrokové sazby a tím i vyšší měsíční platby.

Po uplynutí čekací doby však dojde k přidělení cílové částky a klient získá nárok na úvěr ze stavebního spoření. Tímto okamžikem  nejistota končí a klient splácí úvěr ze stavebního spoření, jehož úroková sazba je již pevná a neměnná.

Přehlížená jistota

To znamená, že i při využití překlenovacího úvěru má klient svůj díl jistoty. Jistě, nevyhne se výkyvům úrokových sazeb, které nastanou v průběhu samotného překlenovacího úvěru. Ale má garantovanou pevnou úrokovou sazbu na druhou, vzdálenější fázi, která je u jiných typů úvěrů naopak spojena s vyšší mírou nejistoty. Navíc je úroková sazba nejen pevná, ale je známá velmi dlouho dopředu. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je totiž obsažena již ve smlouvě o stavebním spoření, tedy několik let před samotným čerpáním úvěru ze stavebního spoření. Dokonce může nastat situace, že klient uzavře smlouvu o stavebním spoření, aniž by předem plánoval čerpání jakéhokoli úvěru. I přesto má v této smlouvě garantovanou budoucí úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření. Pokud se po určité době rozhodne financovat své bytové potřeby překlenovacím úvěrem, zjistí, že úvěr ze stavebního spoření, který bude splácet po přidělení cílové částky, bude úročen úrokovou sazbou sjednanou v minulosti, při uzavírání smlouvy o stavebním spoření.

To vše má jeden důležitý důsledek: snižuje se nejistota výše úrokových sazeb v budoucnu.

Jistota versus cena

Je obvyklé, že nic není zadarmo a jistota něco stojí. U běžného úvěru (například u hypotéky) zpravidla platí, že čím delší je doba fixace úrokové sazby, tím vyšší je úroková sazba. V případě stavebního spoření je situace jiná. Výše úrokových sazeb úvěru ze stavebního spoření zčásti vycházejí z minulých úrokových sazeb na trh. Tento vztah je však velmi složitý, úrokové sazby stavebních spořitelen kopírují tržní úrokové sazby velmi vzdáleně a vyhýbají se extrémům. Když při měnové krizi roku 1997 vystoupaly úrokové sazby na desítky procent, úrokové sazby stavebních spořitelen to ani nezaznamenaly a zůstaly po celé období krize beze změny.

Stavební spořitelny jsou totiž do jisté míry oddělny od klasického finančního trhu.  Úvěry ze stavebního spoření poskytují zásadně z vlastních (primárních) zdrojů a díky státní podpoře mohou cenu těchto zdrojů udržovat na nízkých úrovních. Vklady na účtech stavebního spoření se v roce 1993 úročily třemi procenty, na přelomu tisíciletí začaly postupně klesat a dnes jsou na jednom procentu. V celém téměř čtvrt století dlouhém období jsme mohli sledovat pouze pomalé a postupné klesání úrokových sazeb z vkladů stavebního spoření, bez znatelných výkyvů nahoru či dolů.

Nelze tedy říci, že typickou vlastností úvěrů stavebních spořitelen je vysoká nebo naopak nízká úroková sazba. Jejich typickou vlastností je stabilní úroková sazba. V dnešním prostředí extrémně levných peněz platí úvěry stavebních spořitelen mezi ty méně výhodné. Nabízejí však stabilní úrokové sazby do budoucna, kdy na peníze trhu mohou zdražit.

 

 

Témata: stavební spoření, finance, úvěry, hypotéky

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.