Výzkumný ústav a certifikační společnost spolupracují na vývoji metodiky pro výpočet vodní stopy

Zadavatel: TÜV SÜD Czech | 20.4.2015 | Zemědělství, ekologie

Praha (Pressweb) - Specialisté TÜV SÜD Czech se společně s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka podílejí na vývoji metodiky pro výpočet a ověření tzv. vodní stopy. Cílem projektu podpořeného Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu „Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2018“ je vývoj dobrovolného nástroje pro prosazování udržitelného využívání vodních zdrojů, který je navíc srozumitelný i pro veřejnost.

Jednou z nejvýznamnějších globálních krizí, kterým lidstvo dlouhodobě čelí, a která stojí ročně za ztrátou milionů lidských životů, je vodní krize. Celá pětina lidstva nemá přístup k nezávadné pitné vodě, který v ČR považujeme za naprostou samozřejmost. I v našich podmínkách však ovlivňujeme významně místní koloběh vody v krajině a její kvalitu přímo či nepřímo výrobní činností, zástavbou velkých ploch a způsobem hospodaření na zemědělské půdě. Tento negativní dopad si zpravidla uvědomíme až v případě extrémních jevů, jakými jsou například povodně. Dovozem některých výrobků nebo surovin, které byly vyrobeny nebo vypěstovány v rozvojových zemích trpících nedostatkem pitné vody, můžeme nepřímo přispívat k prohlubování vodní krize v těchto oblastech. Hovoří se tak o dovozu tzv. virtuální vody obsažené ve výrobcích.

Nástrojem pro posouzení dopadů výroby a spotřeby na vodní zdroje je tzv. vodní stopa. Jde o vodu, která je přímo či nepřímo využitá pro výrobu produktu nebo služby. Vodní stopa může mít i geografický rozměr a ukazovat na míru a rozložení využívání vody v jednotlivých státech. Přesná definice není jednotná a metodik existuje více. Sjednocení by měla pomoci nová norma ISO 14046:2014, která reaguje právě na trend v rozvoji metodik vodní stopy a sjednocuje rámec pro studie na bázi hodnocení životního cyklu (LCA - Life Cycle Assessment). Společnost TÜV SÜD Czech, resp. její oddělení služeb v oblasti životního prostředí, se bude v příštích třech letech, společně s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, podílet na vývoji metodiky pro výpočet a ověření vodní stopy právě dle nové normy ISO 14046. Součástí výzkumného projektu podpořeného Ministerstvem zemědělství v rámci programu „Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018“ budou i pilotní studie u externích partnerů projektu, v rámci kterých bude stanovena vodní stopa vybraných produktů a služeb, mimo jiné např. vodní stopa piva.

„Pokud dokážeme něco změřit, máme větší možnost identifikovat konkrétní potenciál k úsporám. Stejně tak je tomu u vodní stopy, na základě které můžeme navrhnout opatření ke snížení spotřeby a znečištění vody, ať už jde o opětovné využívání vody, využívání srážkových vod dopadajících na objekt nebo instalaci moderních čistírenských technologií a podobně. Vodní stopa nám také může poukázat na slabá místa v dodavatelském řetězci, která výslednou vodní stopu výrobku zvyšují.“, uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí oblasti životní prostředí TÜV SÜD Czech. Za konkrétním číslem, například 150 litry vody na výrobu půllitru piva se skrývá poměrně složitý výpočet. Největší část vodní stopy piva tvoří pěstování ječmene a chmelu. Velký vliv má místo, kde jsou plodiny pěstovány a tak vodní stopa piva vyrobeného v ČR může být oproti vodní stopě piva z Izraele nebo Jihoafrické republiky až několikanásobně nižší.
Vodní stopa přináší možnost srovnání vlastní stopy výrobku s ostatními výrobci, možnost sledovat ji v čase a postupně ji snižovat. Je současně jedním z nástrojů, který lze začlenit do konceptu společenské odpovědnosti firem a řada významných společností již tímto směrem vykročila. Výzkumný projekt je v současné době otevřen novým partnerům, kteří mají zájem o stanovení vodní stopy jejich výrobku nebo služby a zjištění potenciálu k úsporám.

Další informace naleznete na:
 http://www.tuv-sud.cz/cz-cz/odvetvi/zivotni-prostredi/vodni-stopa-vyrobk...

Region: ČR

Redakční poznámka: Za pravdivost obsahu odpovídají zadavatelé jednotlivých článků.

TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Česká republika
info@tuv-sud.cz
Tel: 844 888 783